Halloween

2049 0


万圣节
Wàn
shèng jíe
Halloween

Halloween
is a festival the whole family can enjoy.
Wàn
shèng jíe shì lìng quán jīa rén
dōu kuaì lè de jíe rì.
万圣节是令全家人都快乐的节日.万圣节

Leave A Reply

Skip to toolbar