Students from Etonkids fill September’s Blank Canvas

1271 0

Liu Shu Bei, 6, China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hu Hao Tian, 5, China

 

 

 

 

 

Liu Rui Wen, 6, China

 

 

 

 

 

Jiang Kai Ling, 5, US

 

 

 

 

 

 

 

 

Liu Shu Bao, 6, China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Skip to toolbar