Semester

1912 0

Xuéqi
Semester
学期

He started at a new school this semester.
Tā zhège xuéqī kāishǐ qù le yī ge xīn de xuéxiào shàng xué.
他这个学期开始去了一个新的学校上学.

Leave A Reply

Skip to toolbar