Health

2001 0

Jiàn kāng
Health
健康

It’s important to stay in good health when in Beijing.
zài běi jīng, zhù yì shēn tǐ jiàn kāng hěn zhòng yào.
在北京, 注意身体健康很重要.

Leave A Reply

Skip to toolbar