Winter

2236 0

Dōng Tiān
Winter
冬天

It’s fun to skate on Houhai Lake during the winter in Beijing.
dōng tiān zài běi jīng hòu hǎi hú shàng huá bīng hěn hǎo wán’r
冬天在北京后海湖上滑冰很好玩.

Leave A Reply

Skip to toolbar